PADI Discover Scuba Diver ค้นพบการดำน้ำลึก

The theory is important but it is time in the water is that makes the diverมี

ควาทฤษฎีมสำคัญ แต่ประสบการณ์ใต้น้ำทำให้คุณเป็นนักดำน้ำ

Facebook:  Koh Chang Divers (Link)

Tripadvisor:  Koh Chang Divers (Link) นักดำน้ำเกาะช้าง (Link)

‘As divers we believe that scuba diving is something that everyone should try, but we also understand that it is not for everyone……’                                                  ‘ในฐานะนักดำน้ำเราเชื่อว่าการดำน้ำลึกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรลอง แต่เราก็เข้าใจเช่นกันว่าไม่ใช่สำหรับทุกคน……’

Why not find out? We will give you some simple instruction on diving theory followed by the use and safety of the equipment in a pool or shallow water.  It is the best way to prepare a novice for the open water.                                                            ทำไมไม่ลองดูล่ะ? เราจะให้คำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำน้ำและอุปกรณ์ในสระว่ายน้ำวิธีที่ดีที่สุดในการแนะนำคุณสู่แหล่งน้ำเปิด

 

We follow that the next day with a boat trip and take you on two dives in the open water to a maximum of 12 metres.                                                        วันรุ่งขึ้นขึ้นเรือและพาคุณดำน้ำ 2 ครั้งในน้ำเปิดลึกถึง 12 เมตร

 

It is a great way of discovering the underwater world under the very close supervision of an instructor. The experience includes a log book and registration with PADI International which can be used as a credit towards the cost of an Open Water Course.                                   เป็นวิธีที่ดีในการค้นพบโลกใต้น้ำภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้สอน ประสบการณ์นี้รวมถึงสมุดบันทึกและการลงทะเบียนกับ PADI International ซึ่งสามารถใช้เป็นเครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายของหลักสูตร Open Water ได้

The safety and comfort of the Discover Scuba Diving programme is of paramount importance and the time under water will be determined by them.  In line with our mission statement, however, those that are enjoying the experience will gain valuable time under water to prepare them for an Open Water Course.                                                                                                                                ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของโปรแกรมสำรวจดำน้ำลึกมีความสำคัญยิ่งและผู้ที่ชื่นชอบประสบการณ์นี้จะได้รับเวลาอันมีค่าใต้น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรการดำน้ำแบบเปิด

It is our policy, though the dive agencies allow for more, that our instructors are limited to two students each for this programme.                                                เป็นนโยบายของเราแม้ว่าหน่วยงานดำน้ำจะอนุญาตมากขึ้น แต่ผู้สอนของเราจะ จำกัด นักเรียนไว้ที่สองคนสำหรับโปรแกรมนี้

COST: 5,000 Baht   ราคา: 5,000 บาท                                                                                  (The price includes 500 baht for the pool session so that if for some reason the student chooses not to continue to the open water only 500 is payable)(ราคารวมค่าบริการสระว่ายน้ำ 500 บาทแล้วหากมีเหตุผลบางประการนักเรียนเลือกที่จะไม่เปิดน้ำต่อจะสามารถชำระได้เพียง 500)

Please also check out our SPECIAL OFFERS!

Transport from any Koh Chang resort*, if required, registration, insurance, basic equipment, refreshments and lunch during the course are all provided . Not included is the entrance fee to the National Marine park – 400baht which is paid at the park on any day we visit.                                                                              บริการรับส่งจากรีสอร์ทบนเกาะช้าง * หากจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนประกันภัยอุปกรณ์พื้นฐานของว่างและอาหารกลางวันในระหว่างหลักสูตร ไม่รวมเป็นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 240 บาทซึ่งจ่ายที่อุทยานในวันที่เราเข้าเยี่ยมชม

*Transfer from resorts east of the main ferry is subject to a surcharge                   * บริการรับส่งจากรีสอร์ททางตะวันออกของเรือเฟอร์รี่หลักมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Enquiry/Booking  แบบฟอร์มสอบถาม / จองห้องพัก

Contact us at email: kohchangdivers@hotmail.com or WhatsApp +66 955 053 875 English/Thai/German/Spanish/French