PADI Open Water Diver นักดำน้ำเปิดน้ำ

See Special Offers for more great prices

The theory is important but it is time in the water is that makes the diver’      ทฤษฎี

มีความสำคัญ แต่ประสบการณ์ใต้น้ำทำให้คุณเป็นนักดำน้ำ

Facebook:  Koh Chang Divers (Link)

Tripadvisor:  Koh Chang Divers (Link) นักดำน้ำเกาะช้าง (Link)

A 3-4 day course including theory, pool/shallow water skills and open water dives.  It is the first level course which educates divers to dive with a buddy, unsupervised, to a maximum of 18 metres.                                                      หลักสูตร 3-4 วันรวมทั้งทฤษฎีทักษะในสระว่ายน้ำ / น้ำตื้นและการดำน้ำในที่โล่ง เป็นหลักสูตรระดับแรกที่ให้ความรู้แก่นักดำน้ำในการดำน้ำกับเพื่อนโดยไม่ได้รับการดูแลในระยะสูงสุด 18 เมตร

 

Endorsement from independent source – divesquad.com – as the best place for beginners on Koh Chang, but our first class education does not stop there.  (Refresher courses are free)                                                                การรับรองจากแหล่งข้อมูลอิสระ – divesquad.com – เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นบนเกาะช้าง แต่การศึกษาชั้นหนึ่งของเราไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น(หลักสูตรทบทวนฟรี)

 

In line with our mission statement, our course includes 6 dives and at least 240 minutes in the open water rather than the minimum standard 4 and (in theory at least) less than 100 minutes.                                                                                                    สอดคล้องกับพันธกิจของเราหลักสูตรของเราประกอบด้วยการดำน้ำ 6 ครั้งและอย่างน้อย 240 นาทีในน้ำเปิดแทนที่จะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ 4 และ (ในทางทฤษฎีอย่างน้อย) น้อยกว่า 100 นาที  

It is also our policy that each instructor has a maximum of 2 students (the standard is 8) unless there is a specific request from the students, e.g. a family group.                  นอกจากนี้เรายังมีนโยบายที่ผู้สอนแต่ละคนมีนักเรียนได้สูงสุด 2 คน (มาตรฐานคือ 8) เว้นแต่จะมีคำขอเฉพาะจากนักเรียนเช่น กลุ่มครอบครัว

This commitment means that those students requiring extra patience and attention do get it.                                                                                                                                      ความมุ่งมั่นนี้หมายความว่านักเรียนที่ต้องการความอดทนและความสนใจเป็นพิเศษจะได้รับมัน

The course is normally completed in 3 days, though if a student requires an extra day, there is no extra charge.                                                                                                     โดยปกติหลักสูตรจะเสร็จสิ้นภายใน 3 วันแม้ว่านักเรียนจะต้องเรียนเพิ่มอีก 1 วันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


14,500 Baht

Transport from any Koh Chang resort*, if required, registration, insurance, basic equipment, refreshments and lunch during the course are all provided . Not included is the entrance fee to the National Marine park – 400baht which is paid at the park on any day we visit.                                                                              บริการรับส่งจากรีสอร์ทบนเกาะช้าง * หากจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนประกันภัยอุปกรณ์พื้นฐานของว่างและอาหารกลางวันในระหว่างหลักสูตร ไม่รวมเป็นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล 240 บาทซึ่งจ่ายที่อุทยานในวันที่เราเข้าเยี่ยมชม

*Transfer from resorts east of the main ferry is subject to a surcharge                   * บริการรับส่งจากรีสอร์ททางตะวันออกของเรือเฟอร์รี่หลักมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Enquiry/Booking form แบบฟอร์มสอบถาม / จองห้องพัก